دانلود آهنگ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ ریمیکس غمگین اینستا

دانلود آهنگ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ ریمیکس غمگین اینستا

ریمیکس اهنگ جدید سهیل غنی پور اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻜﻦ ای ﻫﻢ وﻃﻦ ﺟﻮن و دﻟﻢ با صدای بچه اینستایی

 آهنگ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ برای کلیپ و استوری اینستاگرام

دانلود آهنگ عید نوروز غمگین برای عزیز از دست رفته  

دانلود آهنگ  ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ ریمیکس غمگین اینستا

متن آهنگ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ

ﺳﻠﺎم ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﻫﻢ وﻃﻦ داری ﻋﺬاب ﻣﻴﻜﺸﻰ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ

ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻴﺰی ﻧﮕﻢ ﻫﻤﻪ درا ﺑﺎز ﻣﺎل ﻣﻦ

اﻧﻘﺪ واﺿﺢ و ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻣﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﺗﻮ ﻛﻪ درد درﻳﺎﻳﻰ ﭘﺲ ﺧﺪا ﺟﻮﻧﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ ﭘﺲ دا ﺟﻮﻧﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ

ﻣﻨﻢ ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻮﭼﻴﻢ از ﺗﺒﺎر اﻳﺮاﻧﻴﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻜﻦ ای ﻫﻢ وﻃﻦ ﺟﻮن و دﻟﻢ

ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻜﻦ ای ﻫﻢ وﻃﻦ ﺟﻮن و دﻟﻢ

ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﻢ وﻃﻦ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﻮن ﭘﺸﺖ ﺗﻮام ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﺳﻘﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮام ﺧﻮدم ﻛﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﺘﻢ

اﮔﺮ ﻛﻪ ﭼﺮخ روزﮔﺎر دﻟﺖ رو ﻛﺮده ﺑﻴﻘﺮار ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر ﺟﻮن و دﻟﻢ ﺧﺪا ﻣﻴﺎدش

ﻣﻨﻢ ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻮﭼﻴﻢ از ﺗﺒﺎر اﻳﺮاﻧﻴﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻜﻦ ای ﻫﻢ وﻃﻦ ﺟﻮن و دﻟﻢ

ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮار ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎک و ﻫﻤﺰﺑﻮن ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻜﻦ ای ﻫﻢ وﻃﻦ ﺟﻮن و دﻟﻢ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها