دانلود آهنگ کلانتری سیزده دس و سرم هیز ده از میلاد غلامی ریمیکس ( اصلی )

دانلود آهنگ کلانتری سیزده دس و سرم هیز ده از میلاد غلامی ریمیکس ( اصلی )

  آهنگ جدید میلاد غلامی وﻳﻞ ﺧﺎوره اﺷﺎره پ واره ﻟﮏ ﻟﮏ ﻟﻜﺴﺘﺎﻧﻴﺘﻪ ﻛﺮد ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺘﻪ اصلی بدون ریمیکس با متن

ریمیکس آهنگ کلانتری سیزده دس و سرم هیز ده از میلاد غلامی تند بیس دار اینستا

دانلود آهنگ های لاتی کردی کرمانشاهی معروف

دانلود آهنگ کلانتری سیزده دس و سرم هیز ده از میلاد غلامی ریمیکس ( اصلی )

متن آهنگ کلانتری سیزده دس و سرم هیز ده از میلاد غلامی

ﻃﻮﻗﻴﻪ اوﻧﻢ ﭼﻪ ﻃﻮﻗﻰ ﻃﻮﻗﻴﮕﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ رو داره

ﻛﺮده وﻟﻰ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻧﺸﻴﻨﻪ

ﻳﻘﻪ واز ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻛﻞ ﺗﻬﺮاﻧﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﻫﻢ ﺑﻮ ﻫﻞ دی ﻫﻢ ﺑﻮ ﮔﻞ ﻧﻪ ﻓﺮه ﺑﺮزه ﻧﻪ ﻛﻞ

وﻳﻞ ﺧﺎوره اﺷﺎره پ واره ﻟﮏ ﻟﮏ ﻟﻜﺴﺘﺎﻧﻴﺘﻪ

ﻛﺮد ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺘﻪ

دوﺳﺖ دﻳﺮم ﺷﻴﺘﺖ ﺑﻴﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺑﻨﺪه

ده رﻗﻤﻪ آﺧﺮ ﺷﻤﺎرت ﭼﻨﺪه

ﻳﻘﻪ واز ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻛﻞ ﺗﻬﺮاﻧﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﻫﻢ ﺑﻮ ﻫﻞ دی ﻫﻢ ﺑﻮ ﮔﻞ ﻧﻪ ﻓﺮه ﺑﺮزه ﻧﻪ ﻛﻞ

ﻣﻦ ﻛﺮد اﻳﻠﺎﻣﻢ ﻧﺘﺎ ﺑﻜﻪ اﻋﺪاﻣﻢ

ﻛﻠﺎﻧﺘﺮی 13 دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﻴﺰه

ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻦ آژﻳﺮه ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﻴﻤﻪ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها