دانلود آهنگ بابا کاری نداره که رقص میخوای یادت بدم من ارکستری اینستاگرام

دانلود آهنگ بابا کاری نداره که رقص میخوای یادت بدم من شاد ارکستی ریمیکس سولی دنس

ریمیکس آهنگ بابا کاری نداره که رقص  میخوای یادت بدم من میشه تابت بدم من ریمیکس تند بیس دار سولی دنس

با صدای مرد بچه مسلم فتاحی و علی هایپر خفن سیستمی

آهنگ ﺑﺎ ی دﺳﺘﺖ ﻟﺎﻣﭙﻮ ﺳﻔﺖ ﻛﻦ و ﺑﺎ ی ﭘﺎت ﻫﻨﺪل ﺑﺰن کامل اصلی و ریمیکس شاد رقصیدنی ارکستری چالش اینستا و تیک تاک

دانلود آهنگ دختر دهه شصتی علی هایپر

دانلود آهنگ بابا کاری نداره که رقص میخوای یادت بدم من ارکستری اینستاگرام

 

اهنگ بابا کاری نداره که رقص ارکستی ترند اینستا

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ بابا کاری نداره که رقص میخوای یادت بدم من من ریمیکس شاد رقصیدنی سولی دنس

دانلود آهنگ


 اهنگ بابا کاری نداره که رقص ریمیکس ارکستری شاد فاضل رستمی 

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ بابا کاری نداره که رقص میخوای یادت بدم اصلی ترند اینستا

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ بابا کاری نداره که رقص ریمیکس تند بیس دار سولی دنس :

ﻛﻰ ﺑﻠﺪه ﺑﺮﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻦ

ﻣﻴﺨﻮام ﺻﺪاش ﺑﺮه از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻟﻨﺪن دن دن

دارم دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ دﻳﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻧﻪ

اﮔﻪ ﻧﺎز ﻛﻨﻰ ﻣﻴﺨﺮم ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ

ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎری ﻧﺪاره ﻛﻪ رﻗﺺ ﻣﻴﺨﺎی ﻳﺎدت ﺑﺪم ﻣﻦ

ﭘﻴﭽﻮ ﺗﺎﺑﺖ ﺑﺪم ﻣﻦ اول ﺷﺎد ﺑﺎش و ﻛﻞ ﺑﺰن

ﺑﺎ ی دﺳﺘﺖ ﻟﺎﻣﭙﻮ ﺳﻔﺖ ﻛﻦ و ﺑﺎ ی ﭘﺎت ﻫﻨﺪل ﺑﺰن

ﻫﻰ ﺑﺎﺗﻮم رﻗﺎص ﻛﻤﺮﺗﻮ ﺑﺪه ﭼﭗ راﺳﺖ

ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎل ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﻛﺠﺎﺳﺖ رو اﺑﺮاس

اهنگ کاری نداره ک رقص

ﺑﭽﺮﺧﻮن ﻣﻮﻫﺎرو ﺑﻠﺮزون ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎرو

ﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ دل ﻫﻤﻪ درد و ﻏﻤﺎرو

ﺑﻠﺮزون ﺑﻠﺮزون دﻳﮕﻪ ﮔﻴﺮت ﻧﻤﻴﺎد ﭼﻨﻴﻦ آﻫﻨﮕﻰ ارزون

ﺑﺒﻴﻦ دارم ﻋﺠﺐ ﺣﺴﻰ ﻋﺠﺐ رﻳﺘﻤﻰ ﻋﺠﺐ ﺑﻴﺴﻰ

ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮم ﺧﻮش ﻓﻴﺴﻰ

───♫♫○|○|○♫♫───


برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها